Produkt byl úspěšně přidán do nákupního košíku
Velikost:
Počet kusů:
Cena:
Přejít k objednávce Pokračovat v nakupování

Reklamace

Před odesláním zboží nás prosím kontaktujte: info@sexyjeans.cz, 735 771 993 

Adresa pro reklamace: Tomáš Liebscher, Mozolky 44, Brno 61600. Balíček neposílejte na dobírku.

REKLAMAČNÍ ŘÁD 

Článek 1

Úvodní ustanovení

(1) Práva z odpovědnosti za vady prodané věci, ve smyslu práv a povinností prodávajícího a kupujícího, vychází ze závazných ustanovení právních předpisů, zejména Občanského zákoníku v platném znění.

(2) Kupující má povinnost zboží bezprostředně po jeho převzetí prohlédnout a ujistit se, že není porušen obal, že zboží nemá žádné vady bránící v jeho řádném užívání, zejména že odpovídá velikostí a střihem jeho potřebám, je vybaveno informacemi potřebnými k jeho řádnému užívání a že není poškozeno.

(3) V případě, že kupující zjistí, že zboží není ve shodě s uzavřenou kupní smlouvou, nebo se u zboží vyskytnou v průběhu užívání skryté vady, je kupující oprávněn uplatnit u prodávajícího reklamaci.   

(4) V případě, že zásilka se zbožím byla dopravcem doručena v porušeném obalu nebo jinak zjevně poškozená, je nutné zásilku aby kupující zásilku se zbožím od dopravce nepřevzal  a sepsal s ním o tom zápis formou reklamace dodání poškozené zásilky. 

 

Článek 2

Rozsah záruky

(1) Kupující nemá práva z vadného plnění, neoznámí- li prodávajícímu vadu, ať již zjevnou nebo skrytou,  bez zbytečného odkladu po té, co ji mohl po převzetí zboží jeho včasnou prohlídkou zjistit. nebo v případě, že  o vadě věděl v době převzetí věci, nebo vadu způsobil sám, nebo se jedná o následek působení vnějších vlivů.  U každé zásilky je přiložen návod o údržbě zboží.

(2) Záruka na jakost je poskytována v rozsahu 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na vady, pro které bylo zboží prodáno se slevou za nižší cenu. 

(3) Záruka se rovněž nevztahuje na případy, kdy změna vlastností nebo vada vznikla následkem:

  • používání výrobku, který velikostí nebo střihem neodpovídal  individuálním  potřebám  kupujícího 
  • opotřebení  výrobku jeho používáním pro stanovený účel  
  • nesprávného způsobu použití nebo nešetrného zacházení s výrobkem, v rozporu s obvyklým a rozumně předvídatelným způsobem používání
  • neprovádění pravidelné údržby nebo jejího nesprávného provedení v rozporu s obvyklým a výrobcem doporučeným způsobem
  • působení jiných vnějších vlivů 

 

Článek 3

Podmínky pro uplatnění reklamace

(1) Reklamaci je kupující oprávněn uplatnit na adrese uvedené v dokladech o uzavřené kupní smlouvě, spolu s dokladem k prokázání původu reklamovaného zboží a trvání záruční doby.

(2) Z hygienických důvodů je třeba zboží k reklamaci zaslat v čistém stavu, zbavené nečistot a po provedené údržbě, kompletní s veškerým příslušenstvím.

(3)  Má-li věc vadu má kupující právo požadovat její odstranění, nebo výměnu zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, nebo odstoupit od smlouvy.  Právo na odstoupení od smlouvy kupující nemá, neoznámí-li vadu včas, kdy ji mohl při včasné prohlídce a péči zjistit.  Jedná-li se o nové dosud nenošené zboží, má kupující rovněž právo odstoupit od kupní smlouvy i bez udání důvodu ve lhůtě do 14 dní od převzetí zboží.  

(4) Pokud se jedná o odstranitelnou vadu, má kupující  právo na její bezplatné odstranění, nebo na přiměřenou slevu. V případě,  že vadu ze strany prodávajícího nelze odstranit  nebo zajistit její odstranění,  má kupující na místo opravy právo na přiměřenou slevu.

(5) Při opakovaném výskytu stejné vady po provedené opravě, nebo při výskytu více vad různé povahy a závažnosti (3 a více), má kupující právo i na odstoupení od smlouvy. 

(6)  V případě, že bylo reklamováno zboží opotřebené užíváním, má prodávající právo v souladu s ust. § 2110 písm. d) OZ na náhradu do výše, v níž měl kupující z použití věci prospěch.  

 

Článek 4

Vyřízení reklamace

(1) Prodávající je povinen reklamaci vyřídit řádně a včas, nejdéle ve lhůtě 30-ti dnů ode dne, kdy byla uplatněná kupujícím.

(2) Je-li reklamace prodávajícím uznána jako oprávněná, má kupující právo na proplacení prokazatelných nákladů spojených s uplatněním reklamace. Na náhradu nákladů nemá kupující nárok v případě odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu.

(3) V případě, že chcete reklamovat zakoupené zboží, využijte reklamační formulář.


Webové stránky SexyJeans.cz používají k personalizaci reklam a služeb soubory cookies. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookies. Souhlasím